ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ สำเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด)
           ๓.๔ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๕ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
รองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
อายุไม่เกิน ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสามารถในการพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
 4. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี
 5. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนระดับดีและสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี ต้องมีผลคะแนนต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                  IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน       หรือ

                  TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน     หรือ

                 TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙o คะแนน    หรือ

                  TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙o คะแนน     หรือ

                  TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔oo คะแนน    หรือ

                  MU GRAD Test                          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน     หรือ

                  MU GRAD PLUS                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔o คะแนน     หรือ

                  MU - ELT                                   คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙o
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙o
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔oo
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖
MU GRAD PLUS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔o
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖
*** ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ***

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ดูแลและจัดการการเงินการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินไปตามแผนงบฯ และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน นโยบายการใช้เงิน การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบการบริหารจัดการการเงินของทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสอดคล้องและไม่ขัดต่อข้อกำหนดจากแหล่งทุน (สหภาพยุโรป)
 3. ดูแลและตรวจสอบให้บัญชีการเงินของโครงการตรงกับรายการบันทึกของบัญชี ความเคลื่อนไหวทางธนาคาร และได้รับการปรับปรุงให้ทันกาลเสมอ
 4. ช่วยดูแลภาพรวมแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
 5. จัดการงบประมาณให้รองรับและเพียงพอต่อกิจกรรม
 6. ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการโครงการในการจัดเตรียมและจัดทำรายงานการเงินเพื่อนำส่งต่อแหล่งทุน (สหภาพยุโรป) 
 7. ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชี ที่แหล่งทุนส่งมาทำการตรวจสอบบัญชีให้ตรงตามหลักมาตรฐานบัญชีที่แหล่งทุนกำหนด
 8. สื่อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายค่าทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารการสมัครงาน

 1. จดหมายสมัครงาน
 2. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)
 3. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร ๒ ฉบับ
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

ปริญญาตรี ๒o,o๙o บาท ปริญญาโท ๒๓,๔๔o บาท