ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

       ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

        ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

        ๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
           ๓.๑ สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
           ๓.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
           ๓.๓ ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
           ๓.๔ ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ในรูปแบบ jpg หรือ png ที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐๐ kb

        ๔. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online
ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
 

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงวันที่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


ตำแหน่ง พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) จำนวน ๓ อัตรา
หน่วยงาน งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 2. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
 3. มีทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office, Social Media และทักษะการสื่อสาร 
 4. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร / กะได้
 5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. รับคำชมเชย เสนอแนะ และร้องเรียน ที่มาจากผู้ป่วยและผู้รับบริการในทุกพันธกิจของคณะฯ ทางโทรศัพท์
 2. ดำเนินการเก็บแบบรับความคิดเห็นที่มาจากผู้ป่วยและผู้รับบริการ ทางกล่องรับความคิดเห็นของคณะฯ
 3. คัดกรองระดับความสำคัญของคำชมเชย เสนอแนะ และร้องเรียน เพื่อจัดการแก้ไข ช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาในเบื้องต้น
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 5. ประสานงานติดต่อกลับผู้ป่วยและผู้รับบริการ ที่แสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของคณะฯ
 6. บันทึก และจัดทำฐานข้อมูล คำชมเชย เสนอแนะ และร้องเรียน เข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียนของคณะฯ
 7. ปฏิบัติงานด้านสำนักงานต่างๆ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • ข้อเขียน : การบริหารความเสี่ยงและการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
 • สอบปฏิบัติ : การพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ, การใช้โปรแกรม Microsoft Office และการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
 • สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 1. เงินเดือน ๑๑,๕oo บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๗๘๕ บาท
 2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 3. การตรวจสุขภาพประจำปี
 4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
 5. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
 6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
 7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
 8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
 9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
 11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
 12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
 13. ทุนการศึกษาบุตร
 14. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา