ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานอาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ศูนย์บริหารสินทรัพย์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายกันตินันท์ รักษ์กำเนิด
  นายณัฐพงษ์ เลี้ยงประยูร
  นายภาณุพันธ์ กฤตนาทิพย์
  นางสาวขจีพรรณ ศรเดช
  นางสาวธนพร พุทธิเภสัช
  นายกรวิชญ์ เปลี่ยนเดชา
  นางสาวสุรีย์นิภา เบื้องกลาง
  นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
  นางสาวนพรดา มณีสุต
๑o   นางสาวเบญจมาภรณ์ รุ่งสว่าง
๑๑   นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ
๑๒   นางสาวณัฏฐิณี วรรณางกูร
๑๓   นายพีรพล กุหลาบวิเชียร
๑๔   นางสาวปิยาภรณ์ ภูจิญญาณ์
๑๕   นางสาวจารุวรรณ ฉัตรแก้ว
๑๖   นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์
๑๗   นายอรรถนนท์ อุรบุญนวลชาติ
๑๘   นางสาวปภาวดี กาฬนิล
๑๙   นางสาวบงกช สาลี
 

โปรดดาวน์โหลดประกาศ เพื่อทราบกำหนดการสอบ
 

 
 
ประกาศ ณ วันที่       สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล