ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานอาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ศูนย์บริหารสินทรัพย์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายกันตินันท์ รักษ์กำเนิด
  นางสาวขจีพรรณ ศรเดช
  นายกรวิชญ์ เปลี่ยนเดชา
  นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
  นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ
  นางสาวณัฏฐิณี วรรณางกูร
  นายอรรถนนท์ อุรบุญนวลชาติ
  นางสาวปภาวดี กาฬนิล
 

            ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารสินทรัพย์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล