ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานอาคารมิว ถนนวิภาวดีรังสิต ศูนย์บริหารสินทรัพย์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
  นายอรรถนนท์ อุรบุญนวลชาติ   สำรองอันดับที่ 1
  นายกันตินันท์ รักษ์กำเนิด   สำรองอันดับที่ 2
 

                   ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ชั้น ๒ ศูนย์บริหารสินทรัพย์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

                        ๑) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

                        ๒) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายทะเบียน (Office of Registrar)

                        ๓) หลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร

                        ๔) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน) (ถ้ามี)

                        ๕) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

                        ๖) ใบรับรองแพทย์ (รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

                        ๗) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                        ๘) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

                   เอกสารลำดับที่ ๑) – ๕) ขอให้ยื่นเอกสารต้นฉบับจริง และสำเนา ๑ ชุด หากไม่มีเอกสารต้นฉบับจริง มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาเอกสารสำเนา

                        ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

                        ๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

                        ๒. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

                            ๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

                            ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด

                            ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

                            ๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

            ๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล