ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) (IT Support)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายศราวุธ ขุนคำ
  นายคุณานนต์ พวงศิริ
  นายณัฐภน สร้อยทองคำ
 

                        ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียด ดังนี้

                   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.              สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                        เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.              สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

               ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

                   ๑. แต่งกายในชุดสุภาพเท่านั้น

                   ๒. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ

                   ๓. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที เป็นต้นไป

                        ๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล