ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) (IT Support)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรานั้น

 
 

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล