ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) (Network Administrator)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นายเศรษฐวัฒน์ คำภาษี   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ชั้น ๔ กองทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

๑) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

๒) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายทะเบียน (Office of Registrar)

๓) หลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร

๔) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงาน) (ถ้ามี)

๕) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

๖) ใบรับรองแพทย์ (รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๗) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

๘) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

เอกสารลำดับที่ ๑) – ๕) ขอให้ยื่นเอกสารต้นฉบับจริง และสำเนา ๑ ชุด หากไม่มีเอกสารต้นฉบับจริง มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาเอกสารสำเนา

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล