ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานหน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวมนัสวี คงเมือง
  นางสาวบรรณาพร คำสวัสดิ์
  นางสาววิไลพร เพชรเนียน
  นางสาวนิลรัตน์ ผลขำทอง
  นางสาวสุพัชฌาย์ หลิมย่านกวย
  นายสุรัตน์ แช่มค้า
  นางสาวปทิตตา เหลืองประภา
  นางสาวเพ็ญนภา โนนสันเทียะ
  นางสาววารุณี พันธ์วงค์
๑o   นางสาวชลลดา ศรีนางแย้ม
๑๑   นางสาวมณีนุช คงคำ
๑๒   นางศิริรัตน์ ผิวขำ
๑๓   นางสาวกวีพร สุขสมบัติไพบูลย์
๑๔   นางสาวเบญจมาภรณ์ รุ่งสว่าง
๑๕   นางสาวรัญชนา รัตนโพธิ์เศรษฐ
๑๖   นายไกรสร วิหาร
๑๗   นายทรงชัย อาตมียนันท์
๑๘   นายวทัญญู ทาจันทร์
๑๙   นางสาวจุฬารัตน์ คนยงค์
๒o   นางสาวกานติมา พันชน
๒๑   นายกฤษฎิ์ชิติพัทธ์ คำแสน
๒๒   นางสาวจุรีรัตน์ มารี
๒๓   นางสาวพรปวีณ์ ชานเลิศ
๒๔   นายพิษณุ เปรมปรีดิ์
๒๕   นางสาวณัฐกานต์ ชูแสง
๒๖   นายสิทธัตถ์ ไชยวิศิษฏ์
๒๗   นางสาวขวัญเรือน แก้วงาม
๒๘   นางสาวธนิษฐา มีพร้อม
๒๙   นางรุ่งอรุณ แย้มดี
๓o   นายพรชัย แก้วสด
๓๑   นางสาวนฤมล จินดา
๓๒   นางสาวนันธิกา สันตะจิตต์
๓๓   นางสาวฐานันตร์ ขมานุวงศ์
๓๔   นางสาวนิชาภา ยงยศขจรเดช
๓๕   นางสาวจิราภา พลลุน
๓๖   นางสาวศศิญา แสงจันทร์
๓๗   นายรัชตะ อ่อนละมุล
๓๘   นางสาวณัชชนก อินทโชติ
๓๙   นายประกาศิต สงวนชาติ
๔o   นางสาวนฤมล แจ่มดอน
๔๑   นางสาวภัสสร สุขมอญ
๔๒   นางสาวปิยะธร ศิริพฤกษ์
๔๓   นางสาวณัฐชนันท์ วัฒกร
๔๔   นางสาวอภิญญา สุวรรณวงษ์
๔๕   นางสาวสุพัณณา ลีลาพัฒนากิจ
๔๖   นางสาวยอดหญิง รุสิตานนท์
๔๗   นางสาวกรรณิการ์ จันทะรี
๔๘   นายอธิเนตร อ่อนเกลี้ยง
๔๙   นางสาวเพ็ญนภา เชื้อสิงห์โต
๕o   นางสาวธันยพร น้อยราช
๕๑   นางสาวอรวี มีศิริ
๕๒   นางสาวพัชราพรรณ จิระพัฒน์กำธร
๕๓   นางสาวชิชญาญ์ เอี๋ยวประเสริฐ
๕๔   นายณัฐพงษ์ เลี้ยงประยูร
๕๕   นางสาวศิริพร บุญสิทธิเลิศ
๕๖   นายอนุชิต วรภักดี
๕๗   นางสาวอลิษา อวยพร
๕๘   นางสาววนัชพร เจริญสุข
๕๙   นางสาวอุทุมพร ศุภนาม
๖o   นางสาวศิรินันท์ สุรักษ์กิตติกุล
๖๑   นางสาวกัญญาวีร์ ห่ามไธสง
๖๒   นางสาวฐิติรัตน์ วีระวงศ์
๖๓   นางสาววิภาวี นัยทรัพย์
๖๔   นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
๖๕   นางสาวณัฐสิรี ฉลาดธัญญกิจ
๖๖   นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน
๖๗   นางสาวอรรณพัฑฒ์ บุญจันทร์
๖๘   นางสาวเพ็ญวิภา เพ็งสวน
๖๙   นางสาวกนกวรรณ เสวกวิหารี
๗o   นางณัฐรินีย์ เทียมเมืิอง
๗๑   นายพีรณัฐ วุ่นศิลป
๗๒   นางสาวจุฑารัตน์ พรศรีรัตน์
๗๓   นางสาวอารีรัตน์ หอมวัน
๗๔   นางสาววิภาวี อยู่ทรัพย์
๗๕   นางสาวอุมา สุดใจ
๗๖   นางสาวสุมณฑา คำสาริรักษ์
๗๗   นายศราวุฒิ ชัยยะ
๗๘   นางพรประภา พฤกษาชีวะ
๗๙   นางสาวปรารถนา แก้วมาตย์
๘o   นางสาวมุทิตา สุ่ขสวัสดิ์
๘๑   นายนัฐฐาวัฒน์ ทัพคง
๘๒   นายคมสันต์ เรืองคง
๘๓   นางสาวพีรดา สิริทัศนคุณ
๘๔   นายวรากฤษณ์ ภู่งาม
๘๕   นางสาวปรียาพร โพธิ์ทอง โพธิ์ทอง
๘๖   นางสาวบุศรา ภูวิศกุลธร
๘๗   นางสาวไรวินท์ จิตรีเที่ยง
๘๘   นางสาวอังศ์วรามาส แมงทับ
๘๙   นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ
๙o   นายวาทิตย์ รัตนบุรี
๙๑   นายเอกศิษฐ์ จิรภาคย์เรืองเดช
๙๒   นายพีรวิชญ์ เครือเนตร
๙๓   นางสาวยุวดี เอี่ยมมงคลสกุล
๙๔   นายจุติภัทร อ่ำเอกโชค
๙๕   นางสาวพนิตพิชา เติมงาม
๙๖   นางสาวลัทธวรรณ อุภัยภักตร์
๙๗   นางสาวบุษราคัม คำหาญ
๙๘   นายศุภกิตติ์ สารวัตร
๙๙   นางสาวเบญจวรรณ โยยิ่งยิ่ง
๑oo   นางสาวสุรียาภรณ์ พุทธวงค์
๑o๑   นางสาวอรพรรณ ลิ้มติ้ว
๑o๒   นางสาวปัญญ์ชิตา จักรัส
๑o๓   นางสาวสุพิชญา ฉิมวงศ์
๑o๔   นางสาวฉัฐมณฑน์ ตั้งกิจถาวร
๑o๕   นางสาวสิเหมือนฝัน เพ็ชรทอง
๑o๖   นางสาววันวิสาข์ ศึกษากิจ
๑o๗   นายอานนท์ จำเริญพัฒน์
๑o๘   นางสาวธัญญพัทธ์ มีสมกลิ่น
๑o๙   นางสาวอังศุมาลิน มาตรแสง
๑๑o   นางสาวสุพัตรา อนันตภักดิ์
๑๑๑   นายภาริบูลย์ รุ่งแจ้ง
๑๑๒   นางสาวศิวพร เนติธาดา
๑๑๓   นางสาวพิชญทัฬห์ อัคราจิรพันธ์
๑๑๔   นางสาวธัญพิมล สวัสดิ์จุ้น
๑๑๕   นางสาวอรจิรา วันเดช
๑๑๖   นายก่อเกียรติ พุธวัฒนะ
๑๑๗   นางสาวสมฤดี โคตรสมบัติ
๑๑๘   นางสาวจิดาภา วรนิติเยาวภา
๑๑๙   นางสาวเจนจิรา เลิศจิรธัญวัฒน์
๑๒o   นางสาวณัฐรวี ชัยอินทร์
๑๒๑   นางสาวอินทุอร ชัยสิทธิ์
๑๒๒   นายอัคลงกรณ์ อัครินทร์
๑๒๓   นางสาวอนันยา สว่างไสว
๑๒๔   นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ
๑๒๕   นางสาวภัควรรณ จูค้า
๑๒๖   Missนัชชนม์ ขวัญปาน
๑๒๗   นางสาววัชราภรณ์ เนตรทิพย์
๑๒๘   นางสาวอนิญชิตา นิลตะโก
๑๒๙   นางสาวสุรีรัตน์ เหมือนโสภา
๑๓o   นางสาวปรีณาภา พูลสวัสดิ์
๑๓๑   นายทศพล พยุงวงษ์
 

วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Øสอบทักษะความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ ๑ – ๖๕ : เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ลำดับที่ ๖๖ – ๑๓๑ : เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓
อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

Øสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ลำดับที่ ๑ – ๖๕ : เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ลำดับที่ ๖๖ – ๑๓๑ : เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม B๐๔ ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา

สถานที่สอบ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล