ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานหน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวเพ็ญนภา โนนสันเทียะ
  นางสาวกานติมา พันชน
  นายกฤษฎิ์ชิติพัทธ์ คำแสน
  นางสาวฐานันตร์ ขมานุวงศ์
  นายอนุชิต วรภักดี
  นางสาวณัฐสิรี ฉลาดธัญญกิจ
  นางสาวอังศ์วรามาส แมงทับ
  นายเอกศิษฐ์ จิรภาคย์เรืองเดช
  นางสาวลัทธวรรณ อุภัยภักตร์
๑o   นางสาวเบญจวรรณ โยยิ่งยิ่ง
๑๑   นางสาววันวิสาข์ ศึกษากิจ
๑๒   นางสาวพิชญทัฬห์ อัคราจิรพันธ์
๑๓   นางสาวธัญพิมล สวัสดิ์จุ้น
๑๔   นางสาวอรจิรา วันเดช
๑๕   นางสาวสมฤดี โคตรสมบัติ
๑๖   นางสาวณัฐรวี ชัยอินทร์
 
หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล