ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานหน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นางสาวพิชญทัฬห์ อัคราจิรพันธ์   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
  นางสาววันวิสาข์ ศึกษากิจ   สำรองอันดับที่ 1
  นางสาวณัฐรวี ชัยอินทร์   สำรองอันดับที่ 2
 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๖ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลใน วันที่  ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. และให้เริ่มปฏิบัติงานใน     วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

              ๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่อาจมารายงานตัวและเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก ถือว่าขอสละสิทธิ

               ๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะได้รับคัดเลือก แต่จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

               ๓.  ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกนำเอกสารเอกสารต้นฉบับจริง มายื่นในวันรายงานตัว

                   ๓.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

                   ๓.๒ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายทะเบียน (Office of Registrar)

                   ๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชน

                   ๓.๔ ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาล รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

                   ๓.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป

               ๔.  ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกนำ สำเนาเอกสาร มายื่นในวันรายงานตัว

                   ๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ

                   ๔.๒ สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร-กรณีไม่ถึง ๗ ปี ใช้สำเนาสูติบัตร) จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร) และ สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

                   ๔.๕ สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน/ สาขาศูนย์การแพทย์

                         กาญจนาภิเษก (กรณีมีสาขาอื่นๆแล้ว ให้นำสำเนามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล