ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๓ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวขวัญชนก สินสวนแตง
  นายภัทราวุฒิ ศรีเจริญสุข
  นางสาวสุทัสสา ทองประเทือง
  นางสาวเบญจมาภรณ์ รุ่งสว่าง
  นางสาวปัญญ์ แสงไชย
  นางสาวอินทุอร ชัยสิทธิ์
  นางสาววันวิสาข์ ศึกษากิจ
  นางสาววารุณี บัวดอก
  นางสาวชลธิชา แตงน้อย
๑o   นางสาวศุภรดา จำปาเฟื่อง
๑๑   นางสาววิมลสิริ กองไชย
๑๒   นางสาวเพชรมณี ไตรจินดา
๑๓   นางสาวตรีรัตน์ เกตุจำนงค์
๑๔   นายธนากร บุญเกิด
๑๕   นายนิติ เอี่ยมขจร
๑๖   นางสาววริศรา ประทิบอาราม
๑๗   นางสาวพิมพ์ทอง ทวีทองคำ
๑๘   นายอภิเดช โพธิ์ทอง
 

สอบสัมภาษณ์ : ลำดับที่ ๑-๙ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ , ลำดับที่ ๑o-๑๘ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓oน.   เป็นต้นไป ณ ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น ๑๒ โรงพยาบาลศิริราช
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ ๒๓ พฤศจิกาคม ๒๕๖๑
 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล