ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวฐานันตร์ ขมานุวงศ์
  นายอธิเนตร อ่อนเกลี้ยง
  นางสาวปิยะธร ศิริพฤกษ์
  นางสาวชฎาพร กิ่งแก้ว
  นางสาวมธุริน จันทร์ทองศรี
  นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด
 

สอบข้อเขียน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๙.oo-๑๒.oo น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ อาคารราชรัตน์
- สอบข้อเขียน (แบบวัดบุคลิกภาพ/ ความรู้ทั่วไป/ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง/ คอมพิวเตอร์)

 

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์