ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

 
 

บัดนี้  การสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมาสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์