ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ( งานทะเบียนและประมวลผล )
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองบริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
  นางสาวธนภร สุดทองหล่อ
  นางสาวสุภัสรา ไชยจันดา
  นางสาวดาริน พรหมศิลป์
  นางสาวหัทยา เตชะธีรปัญญา
  นายพรพิสิฐ ตันเจริญ
  นายกสิเดช อนุตธโต
  นางสาวพรรณนิดา ไหวพริบ
  นางสาวประภาพรรณ มีทอง
๑o   นางสาวรวินันท์ สุวรรณโมลี
๑๑   นางสาววันดี ตะบูนพงศ์
๑๒   นางสาวพลอย ศิริประเสริฐ
๑๓   นางสาวณัชชารีย์ สามสีเนียมชูเดช
๑๔   นางสาวปัญจรัตน์ ไข่ทา
๑๕   นางสาวนัฏยาภรณ์ ด้วงเจริญ
๑๖   นางสาวมธุริน จันทร์ทองศรี
๑๗   นางสาวชญาภา สมบูรณ์สิน
๑๘   นายนายอธิวัชร์ วรพงศธร
๑๙   นางสาวกนกขวัญ แสวงสาย
๒o   นายณัฐชาติ ต้องเดช
๒๑   นายกสิณพจน์ เรืองเมธาณัฐกุล
 

                        ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รายละเอียดดังนี้

                        เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.              สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                        เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.              สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

          ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

              ๑. แต่งกายในชุดสุภาพเท่านั้น

              ๒. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ

              ๓. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที เป็นต้นไป

              ๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล