ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ( งานทะเบียนและประมวลผล )
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองบริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวปัญจรัตน์ ไข่ทา
 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม OSM๓ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หมายเหตุ: ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ (โดยเข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ แล้วเลือกเมนู “งานที่สมัคร” คลิก “แบบประเมินวัดคุณลักษณะ” โดยทำแบบประเมินฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล