ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ( งานทะเบียนและประมวลผล )
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กองบริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรานั้น

 
 

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล