ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (ด้านพัฒนาหลักสูตร)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายจินตพัฒน์ นทีวัฒนา
  นางสาวศันศนีย์ หิรัญจันทร์
  นายอวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง
  นายอภิโชติ เอื้อบุญส่ง
  นางสาวมธุริน จันทร์ทองศรี
 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมงานการศึกษาระดับหลังปริญญา (๖๒๒) ชั้น๖ ตึกอดุลยเดชวิกรม ดังนี้

๙.ooน. สอบสัมภาษณ์

๑o.๓o-๑๒.ooน. สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

การสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้าสอบดำเนินการจัดทำ Slide แนะนำตนเองเพื่อนำไปpresent แก่คณะกรรมการในเพื่อใช้สัมภาษณ์ (จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ) โดยใช้เวลาในการนำเสนอ ๕ นาที

แบบทดสอบก่อนการสัมภาษณ์:

ให้ผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบ Enneagram  ในเว็บไซต์ https://www.eclecticenergies.com/enneagram/dotest 
(เลือกทำแบบ Classical enneagram test) โดยเมื่อทดสอบ Enneagram เสร็จแล้วให้ส่งไฟล์ผลการทดสอบ หรือ Screenshot 

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบ ส่ง Powerpoint และ ผลการทดสอบ Enneagram มาทางอีเมล์ sigradstudy@gmail.com
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.ooน. โดยเขียนหัวข้อ E-Mail ว่า "ส่งPPT&ENNEAGRAM_ชื่อ-นามสกุล" (เช่น "ส่งPPT&ENNEAGRAM_นายสมใจ ใจดี")

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา