ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (ด้านพัฒนาหลักสูตร)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๑ อัตรานั้น

 
 

-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา