ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานหน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวอรวรรณ คำดี
 

กำหนดการสอบ

               ๑. ให้ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบปฏิบัติ) ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ณ ห้อง ๔๑๖ ชั้น ๔ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

               ๒. ให้ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป. ณ ห้อง ๗๒๙ ชั้น ๗ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

               ๓.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ทราบภายหลังที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/                        E-Recruitment และ www.la.mahidol.ac.th

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

  ๑. แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น

  ๒. นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตนแก่กรรมการคุมสอบ

  ๓. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (สอบข้อเขียน) หลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที คือหลังเวลา ๙.๑๕ น. เป็นต้นไป

  ๔. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

                                                                          

 

 

 

 

 

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์