ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานหน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

 
 

ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฉบับลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้วนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว

 

                                                                

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์