ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย (HR Strategy,Workforce Development,HR Network & HR Policy)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายดิษฐพงศ์ ศิลประเสริฐ
  นางพิมลวรรณ มหาชัย
  นายภาณุพันธ์ กฤตนาทิพย์
 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดลือกในวันจันทร์ที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยกำหนดการสอบดังนี้
สอบข้อเขียน เวลา o๙:oo-๑๒:oo น.
-สอบวัดความรู็ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ณ ห้องประชุม R๑o๙ ชั้น ๑ อาคาร ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓:๓o น. ณ ห้องประชุม R๒๑o ชั้น ๒ อาคาร ๑ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
๑)แต่งกายด้วยชุดสุภาพเท่านั้น
๒)นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงตัวแก่กรรมการคุมสอบ
๓)ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที คือหลังเวลา o๙:๑๕ น. เป็นต้นไป
๔)ห้ามนำเครื่องมือส่ื่อสารทุกชนิดและเกสารใดๆเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 
 
ประกาศ ณ วันที่       มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์