ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานงานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๓ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวฐรินดา จันทธีโร
 

สอบปฏิบัติ : วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลาo๙.oo-๑๒.ooน. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น ๖ โรงพยาบาลศิริราช
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๓.ooน. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๗๒๘ ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น ๗ โรงพยาบาลศิริราช
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล