ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานงานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๓ อัตรานั้น

 
 

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

 
 
ประกาศ ณ วันที่       มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล