ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1))
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายภวัต ศรีโปดก
 

สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้อง B๐๖ ชั้น ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)

หมายเหตุ :  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดยเข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ (E-Recruitment) เลือกเมนู “งานที่สมัคร” เลือกปุ่ม “แบบประเมินวัดคุณลักษณะ 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล