ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1))
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นายสุทธิพจน์ เอกเกิด   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๖         สำนักงานคณบดี  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

                        ๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่อาจมารายงานตัวและเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกถือว่าขอสละสิทธิ

                        ๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะได้รับคัดเลือก แต่จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

            ๓. ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกนำเอกสารต้นฉบับ มายื่นในวันรายงานตัว ดังนี้

                   ๓.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ซึ่งระบุวันที่สำเร็จ          
                   การศึกษาแล้ว

                               ๓.๒ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองจากฝ่ายทะเบียน (Office of the Registrar)

                               ๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชน

                               ๓.๔ ใบรับรองแพทย์ (รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

                               ๓.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป

                               ๓.๖ ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ

                               ๓.๗ สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน/
                               สาขาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (กรณีมีสาขาอื่นๆแล้ว ให้นำสำเนามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

                        ๔.  ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกนำสำเนาเอกสาร มายื่นในวันรายงานตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล