ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (ด้านพัฒนาหลักสูตร)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวธนพร เจริญใจ
  นางสาวณัฐนภัส ยอดศรี
  นายภาณุพันธ์ กฤตนาทิพย์
  นางสาวเกศจริณพร ชัยยา
  นางสาวสรัตนี แก้วคำ
  นายปกรณ์ อัคฆกาญจนสุภา
  นางสาวสุชาวดี วิกัยกิจสกุล
  นายเอกศิษฏ์ พันธ์ธนพฤกษ์
 

๑. ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

  • สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ: ๙.oo-๑๒.ooน. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๖๒๓ ชั้น ๖ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
    • ข้อเขียน: ความรู้ด้านการพัฒนา/จัดทำหลักสูตร,  ภาษาอังกฤษ 

    • ข้อสอบปฏิบัติด้าน WORD/EXCEL/POWERPOINT

  • สอบสัมภาษณ์: ๑๓.๓oน. ณ ห้องประชุม ๖๒๒ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ชั้น ๖ ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๒. ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวทำแบบทดสอบEnneagram  ในเว็บไซต์ https://www.eclecticenergies.com/enneagram/dotest 
(เลือกทำแบบ Classical enneagram test) โดยเมื่อทดสอบ Enneagram เสร็จแล้วให้ส่งไฟล์ผลการทดสอบ หรือ Screenshot มาทางอีเมล์ sigradstudy@gmail.comให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.ooน.

 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา