ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิชาการข้อมูลสมุนไพร ปฏิบัติงานสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวโมริสา กาญจนโสภาค
  นางสาวอารดา รัตนเสม
  นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ดอน
 

สอบข้อเขียน
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๙.oo-๑๒.oo น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ อาคารราชรัตน์
- สอบข้อเขียน (แบบวัดบุคลิกภาพ/ ความรู้ทั่วไป/ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง/ คอมพิวเตอร์)

 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์