ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิชาการข้อมูลสมุนไพร ปฏิบัติงานสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ดอน
 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.oo น. ณ ห้อง ๑o๖ อาคารเทพรัตน์ ชั้น ๑
    - สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต  กางเกงสแล็ก รองเท้าหุ้มส้น
    - สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน  กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์