ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งนักวิชาการข้อมูลสมุนไพร ปฏิบัติงานสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ดอน   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
 

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับคัดเลือก มารายงานตัวที่หน่วยทรัพยากรบุคคล อาคารเทพรัตน์ ชั้น ๑ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์