ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ))
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาศีึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายNANTAWAT PATTARAGORRANAN
  นางสาวนันธีระพร เองไพบูลย์
  นางลภัสรดา จิตวารินทร์
  นางสาวกนกพร เจริญฤทธิ์
  นางสาวศิวะพร ภู่พันธ์
 

ในการนี้คณะฯ จะทำการสอบข้อเขียนโดยจะจัดส่งข้อสอบให้กับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒ และให้ผู้มีสิทธิ์สอบส่งข้อสอบกลับมาภายในวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒ ที่อีเมล์  benjamas.boo@mahidol.ac.th สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ o๒-๘oo๒๘๔o-๖o ต่อ ๑oo๖

 
 
ประกาศ ณ วันที่       มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์