ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ))
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาศีึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายNANTAWAT PATTARAGORRANAN
  นางสาวกนกพร เจริญฤทธิ์
  นางสาวศิวะพร ภู่พันธ์
 

ในการนี้คณะฯ จะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓o น. ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาคาร ๓ ชั้น ๑ ขอให้ผู้สมัครเตรียมเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นเวลาประมาณ ๑o-๑๕ นาที สอบถามเพิ่มเติม o๒-๘oo๒๘๔o-๖o ต่อ ๑oo๖ 

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๑ วัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่       มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์