ประกาศคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ))
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาศีึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นางสาวศิวะพร ภู่พันธ์   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
 

ในการนี้คณะฯ ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ -๑๙ เม.ย.๖๒  ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในเวลาราชการ  เอกสารที่ต้องนำมารายงานตัวดังกล่าว 

๑. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๓ ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง (พร้อมทั้งนำตัวจริงมาแสดง)

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง (พร้อมทั้งนำตัวจริงมาแสดง)

๓. คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี -โท-เอก  จำนวน ๓ ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง (พร้อมทั้งนำตัวจริงมาแสดง)

๔. Transcript  ปริญญาตรี- โท-เอก จำนวน ๓ ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง (พร้อมทั้งนำตัวจริงมาแสดง)

๕. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง (พร้อมทั้งนำตัวจริงมาแสดง)

๕. หนังสือรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด (หน่วยงานราชการเท่านั้น)

สอบถามเพิ่มเติม o๒-๘oo๒๘๔o-๖o ต่อ ๑oo๖

 
 
ประกาศ ณ วันที่       เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์