ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานงานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายประทีป สวยงาม
 

วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สอบทักษะความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง
ประชุม ชั้น ๑๖
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร)

 
 
ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตเเพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ
คณบดีคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล