ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน ๑ อัตรานั้น

 
 

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา๑๓.๓oน. เป็นต้นไป ณ ตึกศรีสวรินทิรา ชั้น ๑๔ โรงพยาบาลศิริราช **ผู้สมัครกรุณานำ Portfolio มาให้กรรมการพิจารณาด้วยค่ะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล