ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งานคลังและพัสดุ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้างาน ปฏิบัติงานงานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวฐิติวรดา วัฒนากร
  นางสาววิศัลยา ประเสริฐกุล
 

-   ขอให้ผู้มีสิทธิคัดเลือกมาคัดเลือก โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมินสมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๓ (ชั้น ๓) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (โดยขอให้ท่านมาถึงก่อนเวลาเริ่มสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที)

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ
 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์