ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งานคลังและพัสดุ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้างาน ปฏิบัติงานงานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรานั้น

 
 

ตำแหน่ง   หัวหน้างานคลังและพัสดุ  สังกัด งานคลังและพัสดุ

 

 

  • ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก    -
 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์