ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (งานบริการการศึกษา (พส.))
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานศาลายา กองบริหารการศึกษา จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวทรรศภรณ์ รุ่งชัยวัฒนกุล
  นางสาวศุภาภรณ์ พงษ์แพทย์
  นางสาววนาพร คำบุศย์
  นางสาวปรียาวดี ธีรานุวัตร
  นายนภดล พิมสาร
  นางกัญญวีร์ นาคทิพย์
  นายนิภัทร์ วานิชคราม
  นางสาวขวัญนรินทร์ เข็มสม
  นางสาววนิดา ทองสีนุช
๑o   นางสาวพรชนก เกตุกัณฑร
๑๑   นางสาวสุธาสินี วิมลนิตย์
๑๒   นางสาวถิรนันท์ ปานศุภวัชร
๑๓   นางสาวนภสร วงศ์ต๊ะ
๑๔   นางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ
 

รายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

 
 
ประกาศ ณ วันที่       เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล