ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายณรัช วรัชจิรากร
  นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
  นางสาวอินทิพร บุญสมบัติ
  นางสาวศิรินทิพย์ ฤทธิศักดิ์
  นางสาวทัศนีย์ คงสนุ่น
  นางสาวอังศ์วรามาส แมงทับ
  นางสาวปรียาวดี ธีรานุวัตร
  นางสาวยุวดี เอี่ยมมงคลสกุล
  นางสาวณัฐชนันท์ วัฒกร
๑o   นางสาวจิราพร ดวงดีวงค์
๑๑   นายจำเนียร พรมวิชัย
๑๒   นายชัยวัฒน์ ภมรเวชวรรณ
๑๓   นายนรินทร รุ่งสร้างธรรม
 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โปรดเข้าร่วมการสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา o๙.oo - ๑๑.oo น. ณ ห้อง ๒o๙ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา