ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวจิราพร ดวงดีวงค์
  นายจำเนียร พรมวิชัย
  นายชัยวัฒน์ ภมรเวชวรรณ
 

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.oo - ๑๕.๔๕ น. โดยรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ ห้อง ๒o๙ อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ
 
 
ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา