ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานงานคลัง วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวศิรินทิพย์ ฤทธิศักดิ์
  นางสาวทัศนีย์ เนียมพูลทอง
  นางสาวชนิภรณ์ มาสุข
  นางสาวจิตรวรรณ ทองกิ่ง
  นายเสริมวิทย์ มีขำ
  นายกฤตนัย ปู่หลำ
  นายนนทนัตถ์ รัตนกุญชร
  นางสาวอริสรา ปรีเปรมใจ
 

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โปรดเข้าร่วมการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา o๙.oo - ๑๑.oo น. ณ ห้อง ๒o๙ อาคารวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา