ประกาศวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานกลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา จำนวน ๒ อัตรานั้น

 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รักษาการแทน คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา