ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางนวรัตน์ หาสุณหะ
  นายพบกร รัตนบุรี
  นางสาว์ณัฏฐา บัวหลั่น
  นางสาวเกวลี ปฐมพรวิวัฒน์
  นางสาวอัมพิกา สิงห์โตงาม
 

โปรดอ่านไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนประกอบ

และแจ้งยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน