ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาว์ณัฏฐา บัวหลั่น
 

วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ
 
 
ประกาศ ณ วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน