ประกาศศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติงานฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จำนวน ๒ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวอชิรญาณ์ พิมพ์พระพรหม
 

ให้ผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล  อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   โดยกำหนดสอบดังนี้

                                                ๑. สอบสัมภาษณ์              เวลา ๐๙.๐๐  เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ
 
 
ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล