ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นายฉัตรัชย สายสุข   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์