ประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์))
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการดนตรีไทย ปฏิบัติงานห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายอภิชัย ลิ่มทวีเกียรติกุล
  นายกิตติกร จันทร์ศรี
  นางสาวภัทริกา นันทวิชิต
  นางสาววรัชยา จ้อยจอก
  นางสาวพิมพ์ขวัญ ฐากรเกียรติธนา
  นางสาวณัฐิดา นุ่มปราณี
  นางสาวมณรดา ศิลปบรรเลง
 

ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังความรู้ฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th และhttp://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

 
 
ประกาศ ณ วันที่       มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล)
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล