ประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์))
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการดนตรีไทย ปฏิบัติงานห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นายอภิชัย ลิ่มทวีเกียรติกุล
  นายกิตติกร จันทร์ศรี
  นางสาวภัทริกา นันทวิชิต
  นางสาววรัชยา จ้อยจอก
  นางสาวณัฐิดา นุ่มปราณี
  นางสาวมณรดา ศิลปบรรเลง
 

ทั้งนี้  ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลให้ผู้มีสิทธิสอบและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ http://www.li.mahidol.ac.th และ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment

หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านทำแบบประเมินวัดคุณลักษณะฯ โดย Login เข้าระบบรับสมัครงานออนไลน์ click เลือกเมนู“งานที่สมัคร” click ปุ่ม ก่อนวันเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ
 
 
ประกาศ ณ วันที่       มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล)
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล