ประกาศหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์))
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการดนตรีไทย ปฏิบัติงานห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  นางสาวภัทริกา นันทวิชิต   ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
  นางสาวณัฐิดา นุ่มปราณี   สำรองอันดับที่ 1
  นายกิตติกร จันทร์ศรี   สำรองอันดับที่ 2
 

        ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัว ณ หน่วยทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๑ ภายในอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

              ๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่อาจมารายงานตัวและเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก ถือว่าขอสละสิทธิ

               ๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะได้รับคัดเลือก แต่จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

               ๓.  ขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกนำเอกสารต้นฉบับจริง มายื่นในวันรายงานตัว

                   ๑. ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว

                   ๒. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

                   ๓. หนังสือรับรองคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC)

                   ๔. ใบรับรองแพทย์  

                   ๕ สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 

(ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล)
ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล