ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติงานงานสนับสนุนทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จำนวน ๑ อัตรานั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
  นางสาวธัญจิรา นาเจริญกุล
 

           สอบข้อเขียนในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา o๙.oo - ๑๒.oo น. ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

              สอบภาคปฏิบัติในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.oo - ๑๖.oo น. ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 
 
ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ